TT

Vị trí16/7/201817/7/201818/7/201819/7/201820/7/201821/7/201822/7/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  17.09 15.52   7  20  16.95 15.52  7.00   5 16.95 15.52 7  16.95 15.00  2.00  18   17.10 15.00  2.00     17.95 15.05     15  17.50    
 MBQ: 16mm  MBQ: 1mm    MBQ: 27mm  MBQ: 7mm  MBQ: 52mm  MBQ: 1mm
2 Đạo Tú  14.35 14.10     20  14.15  13.90     14.10 13.85      13.50 13.30     25  13.50  13.30    2  13.90 13.80     26  13.40 13.30     
             
3 Vân Tập  13.90 13.85     22  13.65  13.60     13.60 13.55      13.00  12.95    19  13.05  13.00    2  13.60 13.55    20   13.10 13.05     
             
4 Điều tiết mới  13.20        12.90       12.90        12.55        12.55        13.35        12.60      
             
5 6A  13.10    20  12.80  c     12.80 Cạn      12.50  c    28  12.50  c    5  13.25  c    35  12.55  c    
             
6 Cầu Tàu  12.95        12.65       12.65        12.35       12.35        13.10        12.40      
             
7 Báo Văn  12.40 12.35     18  12.15 12.10      12.10 12.05      11.80 11.75     23  11.85 11.80     7  12.25 12.20     64  11.80 11.75     
             
8 Vũ Di  11.30        11.20       11.20        10.90        10.70        11.30        11.00      7
             
9 An Cát 11.10       13  11.05       11.05     2  10.80      15  10.60      12  11.15      70  10.90      
             
10 Đại Tự  10.22      12  10.30       10.10        10.03      39  9.95      15  10.38      62  10.20      4
             
11 Đinh Xá  9.05      16  9.05       9.00        9.00      40  9.00      5  9.40      64  9.20      
             
12 Toa Đen        20        5                25        12        50  13.30      
             
13 Cao Đại  10.10  10.30      10.10  10.30     9.60 10.40 4M    9.40  10.50  3M    9.40  10.40  2M    9.70 10.60   4M    9.60  10.70  4M  
             
14 Vĩnh Sơn  9.40        9.40       9.45        9.50        9.48        9.72        9.84      
             
15 Liên Hòa        17               7        19        5        12        
             
16 Bạch Hạc  10.05        10.30      5 10.35        10.45      22  10.35      11  12.20      75  13.30      
             
17 Đại Định  9.85        10.10       10.10        10.15        10.00        11.90        13.00      
             
18 Liễu Trì  8.80      6  8.90      2 9.10     2  9.15      27  9.00      16  10.90      96  11.85      
             
19 Tân Cương        15                        26       18         88        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa  6.90        6.85       6.85        6.95        6.95        7.20        7.54      
             
22 Lạc Ý
 7.40  7.00      7.35 7.00      7.30 6.90      7.35 6.90     20  7.35  6.90    3  7.55 7.20     30  7.70 7.40     
             
23 Cà Lồ
 7.20        7.38       7.45        7.52        7.60        7.78        8.13      
             
24 Sáu Vó  6.23  6.14      6.24 6.15      6.22 5.97      6.21 5.99       6.17  6.07     6.40   6.40      6.89  6.88    
             
25 Đầm Cả        9         6.00 5.92      6.03  5.88   33         4        42        
             
26 Phú Xuân
       15                        32        9        62        
             
27 TT Yên Lạc
       14                        28        3        102        4
             
28 Vĩnh Yên
       15                        33        3        25        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình